Dịch vụ

Giám sát khảo sát địa chất

Giám sát khảo sát địa chất được thực hiện trong suốt quá trình khoan khảo sát địa chất. Gồm: giám sát công tác khoan tại hiện trường, giám sát công tác thí nghiệm tại hiện trường và giám sát thí nghiệm trong phòng.

Đơn vị giám sát phải có năng lực giám sát đầy đủ, có chứng chỉ giám sát khảo sát địa chất theo quy định hiện hành.

Giám sát khoan khảo sát địa chất theo đúng như đề cương, nhiệm vụ Chủ đầu tư phê duyệt.

Công tác giám sát khoan khảo sát địa chất đòi hỏi phải nắm vững chuyên môn, và khả năng giải quyết tình huống cấp bách ngay tại hiện trường.

Quy trình Giám sát khảo sát địa chất

  • Nhận đề cương, nhiệm vụ khảo sát địa chất từ Chủ đầu tư.
  • Giám sát công tác khoan khảo sát địa chất tại hiện trường.
  • Giám sát thí nghiệm mẫu trong phòng.
  • Lập báo cáo giám sát trình Chủ đầu tư.