Dự án - Tu Viện Phanxico

Tu Viện Phanxico


More Information

Công trình: Tu Viện Phanxico

Địa điểm: Số 42 Đường Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM

Khối lượng khoan: :02 hố khoan, Mỗi hố khoan sâu 50.0m
Ký hiệu hố khoan như sau:HK1, HK2
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu50
Thí nghiệm SPT Mẫu 50
Thời gian thực hiện :10 ngày

Thực hiện: 08/2018