Dự án - Villa Làng Tôi

Villa Làng Tôi


More Information

Villa Làng Tôi
Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh
1 hố khoan, sâu 60m
Thực hiện: 02/2017

Khối lượng khoan: :08 hố khoan, mỗi hố sâu 50m.
Ký hiệu hố khoan như sau:: HK1, HK2, HK3, …, HK7, HK8.
Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý Mẫu 199
Thí nghiệm SPT Lần 199
Phân tích cỡ hạt bằng rây và tỷ trọng kế Mẫu 199
Giới hạn Atterberg Mẫu 199
Thí nghiệm cắt trực tiếp Mẫu 199
Quan trắc nước ngầm trong giếng khoan Giếng 06
Thí nghiệm đo điện trở suất của đất TN 02
Thí nghiệm nén cố kết Mẫu 40
Thí nghiệm nén ba trục UU Mẫu 16
Thí nghiệm nén ba trục CU Mẫu 16
Thí nghiệm mẫu nước Mẫu 02
Thời gian thực hiện : 15 ngày

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN KIM