Dự án - Villa Làng Tôi

Villa Làng Tôi


Project Description

Công trình “Villa Làng Tôi, Quận 2” đã được đội khoan khảo sát địa chất Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 thực hiện ngoài hiện trường từ ngày 06/02/2017 đến ngày 01/02/2017 bằng máy khoan cố định, bơm rửa bằng dung dịch sét bentonit và thí nghiệm trong phòng từ 29/02/2017 đến 09/03/2017

PROJECT LOCATION:

Los Angeles

PROJECT TYPE:

General Construction

PROJECT COST:

$100,000

CLIENT:

Okler Themes