Số lượng hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất

Số lượng hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất

SỐ LƯỢNG VÀ CHIỀU SÂUHỐ KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Làm sao để biết cần bố trí bao nhiêu hố khoan khảo sát địa chất, chiều sâu mỗi hố khoan là bao nhiêu mét để đạt tiêu chuẩn thiết kế móng. Công ty 146 tổng hợp nội dung về khoảng cách các hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất theo từng cấp độ và quy mô công trình bên dưới đây.

Theo TCVN 9363–2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG
Trong giai đoạn khảo sát phục vụ thiết kế cơ sở, các điểm thăm dò được bố trí theo mạng lưới, khoảng cách giữa các điểm khảo sát được quyết định dựa trên các yếu tố sau:
– Mức độ đầy đủ và chất lượng của các tài liệu thu thập được trong giai đoạn điều tra ban đầu;
– Mức độ quan trọng và phức tạp của kết cấu, tải trọng và diện tích bố trí công trình;
– Mức độ phức tạp của điều kiện địa chất công trình.
Khoảng cách giữa các điểm khảo sát thường dao động từ 50 m đến 200 m. Tuy nhiên việc bố trí cụ thể các điểm khảo sát còn biến đổi tuỳ thuộc vào đặc điểm phân bố của từng khu trong khu đất xây dựng công trình. Có thể bố trí thí nghiệm cắt cánh, thí nghiệm nén ngang, thí nghiệm xuyên giữa các hố khoan với khoảng cách dày hơn tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.
Chiều sâu các điểm thăm dò được xác định tuỳ thuộc công trình, mức độ quan trọng của kết cấu, mức độ phức tạp về điều kiện địa chất công trình

Chiều sâu các hố khoan khảo sát địa chất – Giai đoạn khảo sát cho thiết kế:

1.Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, quy mô lớn đến rất lớn

– Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/2 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);
– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m đến 15 m;
– Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;
– Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

2.Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, quy mô khá lớn

– Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/3 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);
– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m;
– Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;
– Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

3. Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường, quy mô khá lớn

– Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 5 m đến 10 m;
– Nếu gặp đá nông: khoan chạm vào đá không bị phong hoá;
– Một hố khoan khống chế cho toàn khu.
Tham khảo phụ lục C (TCVN 9363 – 2012)

Số lượng hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất

Công trình Nhà Văn Phòng, Quận 2 có số lượng hố khoan là 3 hố và chiều sâu 50 mét mỗi hố

Khoảng cách giữa các hố khoan khảo sát địa chất – Giai đoạn khảo sát cho thiết kế kỹ thuật

D.1 Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, nhạy cảm với độ lún và lún lệch:

– Khoảng cách khoan thông thường giữa 2 hố khoan từ 20 m đến 30 m; Có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 10 m;
– Yêu cầu có không ít hơn ba hố khoan khảo sát địa chất cho một nhà riêng rẽ và không ít hơn ba đến năm hố khoan khảo sát địa chất cho một cụm nhà hoặc công trình;
– Trong trường hợp đặc biệt cần khoanh sự phân bố các lớp đất yếu, sự phân bố của các khối trượt và karst… thì khoảng cách bố trí có thể nhỏ hơn 20 m.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

D.2 Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, khá nhạy cảm với lún không đều:

– Khoảng cách giữa các hố khoan thông thường từ 30 m đến 50 m; có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 15 m đến 25 m;
– Yêu cầu có không ít hơn ba hố khoan khảo sát địa chất cho một nhà riêng rẽ và không ít hơn 3 đến năm hố khoan khảo sát địa chất cho một cụm nhà hoặc công trình.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

D.3 Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường:

– Khoảng cách giữa các hố khoan khảo sát địa chất thông thường từ 50 m đến 75 m; Có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 25 m đến 30 m;
– Yêu cầu có không ít hơn ba hố khoan khảo sát địa chất cho một nhà riêng rẽ hoặc cho một cụm nhà hoặc công trình.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

 

Bảng D.1 – Thành phần và khối lượng công tác khảo sát địa kỹ thuật

Đặc điểm nhà và công trình thiết kế

Thành phần công tác khảo sát địa kỹ thuật phụ thuộc vào đặc điểm của nhà và công trình thiết kế

Khối lượng công tác khảo sát địa kỹ thuật phụ thuộc mức độ phức tạp và điều kiện địa chất công trình

Cấp 1

Cấp II

Cấp III

1

2

3

4

5

Nhà ở dưới 9 tầng, kể cả tải trọng của tường truyền lên móng không quá 50 T/m hoặc tải trọng truyền lên khung cột không quá 300 T khi xây dựng hàng loạt. 1. Khoan Theo lưới 70 m x 70 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 1 hố khoan. Theo lưới 50 m x 50 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 2 hố khoan. Theo lưới 30 mx30 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 hố khoan.
2. Thí nghiệm đất trong phòng Trong một đơn nguyên địa chất công trình, mỗi chỉ tiêu phải có ít nhất 6 giá trị
3. Xuyên tĩnh Theo lưới 35 m x 35 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 2 điểm. Theo lưới 25 m x 25 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 điểm. Theo lưới 15 m x 15 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 5 điểm.
4. Thí nghiệm cọc chuẩn Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 3 điểm thí nghiệm
Nhà ở dưới 16 tầng, kể cả tải trọng của tường truyền lên móng không quá 300 T/m hoặc tải trọng truyền lên khung cột không quá 2 000 T. 1. Khoan Theo lưới 50 m x 50 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 2 hố khoan. Theo lưới 40 mx 40 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 hố khoan. Theo lưới 30 mx30 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 4 hố khoan.
2.Thí nghiệm đất trong phòng Trong một đơn nguyên địa chất công trình, mỗi chỉ tiêu phải có ít nhất 6 giá trị
3. Xuyên tĩnh Theo lưới 25 m x 25 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 5 điểm. Theo lưới 20 m x 20 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 7 điểm. Theo lưới 15 m x 15 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 10 điểm.
4.Thí nghiệm nén ngang Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải có ít nhất 6 thí nghiệm
5. Thí nghiệm cọc chuẩn Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 3 thí nghiệm cọc chuẩn và 1 thí nghiệm cọc tại hiện trường.
6. Thí nghiệm cọc tại hiện trường
Nhà và công trình quá cao (nhà 16 đến 28 tầng, kho chứa, ống khói, lò luyện), công trình công nghiệp với tải trọng truyền lên cột khung lớn hơn 2 000 T. 1. Khoan Theo lưới 40 m x 40 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 3 hố khoan. Theo lưới 30 m x 30 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 4 hố khoan. Theo lưới 20 m x20m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 5 hố khoan.
2. Thí nghiệm đất trong phòng Trong một đơn nguyên địa chất công trình, mỗi chỉ tiêu phải có ít nhất 6 giá trị
3. Xuyên tĩnh Theo lưới 20 m x 20 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 6 điểm. Theo lưới 15 m x 15 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 8 điểm. Theo lưới 10 m x 10 m nhưng mỗi nhà (công trình) phải có ít nhất 10 điểm.
4.Thí nghiệm nén ngang Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải có ít nhất 6 thí nghiệm
5. Thí nghiệm tải trọng tĩnh Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 2 thí nghiệm, nhưng giá trị thu được không được chênh lệch quá 30 % giá trị
6. Thí nghiệm cọc tại hiện trường Trong phạm vi một đơn nguyên địa chất công trình phải ở mỗi độ sâu cụ thể phải có ít nhất 2 thí nghiệm, nhưng giá trị thu được không được chênh lệch quá 30 % giá trị

Như vậy, tùy theo cấp công trình, mức độ quan trọng của công trình, quy mô và mật độ xây dựng mà chúng ta có khoảng cách, số lượng các hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất khác nhau.

Các công trình phức tạp nên kết hợp thêm các chỉ tiêu thí nghiệm nâng cao: thí nghiệm xuyên, thí nghiệm ba trục, một trục,…. Các thí nghiệm này giúp đánh giá tốt hơn và chính xác hơn về các lớp đất và khả năng chịu tải của các lớp đất nền.

Số lượng hố khoan và chiều sâu hố khoan khảo sát địa chất của các công trình khác nhau sẽ khác nhau.

Mỗi đơn nguyên sẽ có ít nhất 3 hố khoan khảo sát địa chất. Đối với 1 công trình nhà ở dân dụng chỉ cần 3 hố khoan khảo sát địa chất là đủ.

Các công trình nhà cao tầng, nhà xưởng diện tích lớn, số lượng hố khoan có thể lên đến vài chục hố. Độ sâu hố khoan phải đạt đến tầng đất đủ tốt có khả năng chịu tải trọng cho toàn bộ công trình.

Leave a Reply