Năng lực website Bộ Xây Dựng -MS 3116

Năng lực website Bộ Xây Dựng -MS 3116

Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD về việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phải đăng ký thông tin lên website Bộ xây dựng.

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng 146 đã hoàn thành việc đăng ký thông tin lên website Bộ xây dựng tại:

http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/

Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin năng lực công ty 146 trên website với mã số 3116.

Leave a Reply